Kwantumfysica, informatie en bewustzijn

Eén boek – Drie edities

Er zijn nu zelfs drie edities van hetzelfde boek. Wellicht wat verwarrend, dus even wat meer info voor de geïnteresseerde koper:

 1. De eerste paperback uitgave van augustus 2018, heruitgegeven eind februari 2019 met alle errata erin verwerkt. Die editie is uit de publicatie gehaald per oktober 2019,
 2. De E-book versie, voorzien van directe relevante links vanuit de tekst, de inhoud is verder vrijwel identiek aan de 2e editie paperback,
 3. De volledig herziene 2e paperback editie.

De herziene 2e editie bevat naast de verwerking van de errata ook de beschrijving van een correct uitgevoerd kwantumwisser experiment, samenvattingen per hoofdstuk en heel veel noten. De noten zijn in een eigen sectie van het boek achterin ondergebracht, ingedeeld per hoofdstuk, dus makkelijk te vinden. Alle noten daar bevatten de adressen van de relevante inhoud op het internet.

Voor en achterzijde tweede herziene editie

Recensies

In het zomer&najaarnummer van Terugkeer naar Levenslicht, een uitgave van het netwerk nabij-de-dood-ervaringen, is een lovende uitgebreide recensie verschenen van Kwantumfysica, informatie en bewustzijn. Dat het boek in die kringen gelezen wordt is niet verwonderlijk want het vormt een door de fysica wetenschappelijk onderbouwde bevestiging van de stelling dat het bewustzijn niet door de hersenen geproduceerd kan zijn. Iets dat een welkom steuntje in de rug kan zijn voor mensen die een NDE gehad hebben en die in hun omgeving de tot nog toe gebruikelijke ontkenning van de werkelijkheid van hun ervaring ontmoeten. Download de recensie hier.

Om vast een eerste indruk van de inhoud te geven vindt u hier het voorwoord en de inhoudsopgave.

Voorwoord

Dit is geen gemakkelijk boek. Het is zelfs een ongemakkelijk boek. Ongemak­kelijk niet alleen omdat kwantumfysica gewoon lastige stof is, maar ook, en volgens mij vooral, omdat de lezer wordt ge­vraagd om van de vaste overtuiging dat de wereld er gewoon altijd is, objectief en onaf­han­kelijk van hem of haar, af te stappen. Dat is omdat de resultaten van de kwantumfysica de hypothese dat het be­wustzijn het product van de hersenen is, uiterst luid en duidelijk te­gen­spre­ken. Dat is nogal wat en dat kan het gevoel geven dat u de vaste grond onder uw voeten kwijt aan het raken bent. Iets in u dat ‘nee, nee, dat kan niet waar zijn’ roept.

Precies dat gevoel is de eigenlijke oorzaak dat de uitkomst van het kwantumfysische experiment in Delft in 2015 met verstrengelde elektronen de verslaggevende media in grote koppen liet zeggen dat ‘kwantumfysica definitief raar is’. Daarom is het goed mogelijk dat u het boek halverwege een tijd weglegt om even bij te komen en er ge­woon even over na te denken, of liever zelfs er juist er even niet over na te denken. Laat dat gewoon gebeuren. Laat het boek even rusten op een plek waar het u uitnodigt om te zijner tijd weer op­gepakt te worden. Papier is geduldig. Voor wie dat doet hoop en verwacht ik dat die zal merken dat het bij herlezing al veel beter verteerbaar is geworden. U heeft dan uw kijk op hoe de wereld werkt al aangepast zodat de blik wat opener wordt. Herlezen is een goede strategie voor dit boek omdat u zult merken dat u bepaalde zaken aanvankelijk anders interpreteerde waardoor u verderop vastliep in uw begrip. Wellicht komt u dan tot dezelfde conclusie als ik, de wereld is er dankzij ons en niet andersom.

In het boek begin ik met het eerste gloren van de westerse weten­schap in Griekenland en de plaats van de mens en de aarde in de kosmos. Het beeld dat wij in het westen van de wereld om ons heen hebben heeft zijn grondslagen nu eenmaal in die vroege tijd.

Het Ptolemeïsche model van de volmaakt cirkelvormige planeten- en zonnebanen rond de stilstaande aarde dat het ondanks zijn foute en complexe model toch maar even 14 eeuwen uithield. Het fameu­ze viertal Copernicus, Kepler, Galilei en Newton dat de zon in het midden plaatste.

De geboorte en de groei van de klassieke fysica die alles in het uni­versum beschouwde als kleine of grote harde bolletjes en het voort­durend groeiende vertrouwen van de wetenschappers in het vermo­gen van die klassieke fysica om alle verschijnselen te ver­kla­ren. Dan volgt de bominslag van het kwantum van Planck aan het eind van de 19e eeuw en de daaropvolgende heftige discussies over de interpre­tatie van de kwantumfysica die nog steeds niet uitgewoed zijn.

We bekijken de rol van de kwantumverschijnselen in de leven­de natuur welke pas in de 21e eeuw erkend werd en tenslotte intro­duceer ik dan – op grond van het in het boek beschre­ven experi­men­ten in de kwantumfysica die aantonen dat de waarne­mer het waarge­nomene manifesteert en onder het voorbehoud dat we een effect van de niet-fysieke geest op objectief buiten ons bestaande materie lie­ver niet willen introduceren – de hypothese van het kosmisch be­wustzijn waarmee alle vragen die de kwantumfysica oproept beant­woord zouden kunnen worden .. en nog veel meer.

Dit boek is tegelijkertijd het verslag en de conclusie geworden van mijn persoonlijke ontdekkingsreis in de wereld van de kwantum­fysica en de verbazingwekkende rol van het bewustzijn maar ook dat van de ontdekkingsreis van de mensheid in de zoektocht naar wat de wereld is en wat wij daarin voor rol spelen. De lezer met een open geest zal ontdekken dat het universum niet dat objectieve, materiele en onverschillige decor is waarin de mens toevallig verzeild is geraakt maar een dat het een omgeving is die wij zelf mede creëren en die ons ook van harte uitnodigt tot de grootst mogelijke creativiteit.

Ir. Paul J. van Leeuwen MSc.            Den Haag,       juli       2018

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave  5

Voorwoord  11

Leeswijzer  13

Hoe dit boek ontstond  15

Inleiding  22

 1. Paradoxen en ‘al weten hoe het zit’ 26

De kamer van Ames, hoe ons brein ons misleidt  27

 1. De ontdekking van het zonnestelsel 29

Het geocentrische Ptolemeïsche model 30

Het heliocentrisch model van Copernicus, Galilei en Kepler  32

Sir Isaac Newton (1643 – 1727)  35

Zeno van Elea (ca. 490 v. Chr.) en zijn paradoxen   38

Pierre-Simon Laplace (1749-1827)  39

Licht als harde kleine balletjes of als golven   40

 1. Het uurwerk universum en de ether 46

Licht als golfverschijnsel, interferentie, superpositie   46

Velden, elektromagnetische golven   51

Een goede prijs voor een mislukt experiment  54

Het klassieke beeld van het universum eind 19e eeuw    58

Het elektromagnetische spectrum    59

De UV-catastrofe en het kwantum van Planck   60

 1. De ineenstorting van de klassieke fysica 66

Golven   66

De fotonen van Einstein   68

Het atoommodel van Ernest Rutherford   71

Het zonnestelsel model van het atoom kan echt niet  74

Energie  Massa volgens Einstein   75

Spectrale lijnen. Niels Bohr kwantiseert het atoom.  76

Harmonische elektronengolven   79

Diffractieroosters, een hele serie parallelle spleten   82

Serendiepe elektronen   83

De elektronenmicroscoop   86

 1. Onzekerheid, de kwantumcollaps 87

Dubbelspleet met afzonderlijke elektronen en fotonen   87

De kwantummechanica – Heisenberg en Schrödinger  92

Einsteins beweegbare spleet ‘Gedanken’ experiment  101

Einsteins ‘Gedanken’ experiment moleculair uitgevoerd   103

Resultaten van de moleculaire dubbelspleet  106

Het gaat om informatie   107

De Kopenhaagse interpretatie   108

Wonderful Kopenhagen   110

Schrödingers kat en het meetprobleem    115

Compositiefoto’s van een waterstofatoom    117

 1. Een woud van hypotheses 121

Verborgen en niet verborgen variabelen   121

Lokaal en non-lokaal 123

Het projectiepostulaat van John van Neumann   124

Einsteins laatste serieuze aanval – de EPR-paradox   125

Verstrengeling   127

Het theorema van Bell 130

Bell test, test, test,  .. en succes, succes, succes,  ..  135

De acht meest serieuze kwantumhypotheses  137

Zeven kritische experimenten   143

Verzameld resultaat van de experimenten   153

Complementariteit volgens Bohr  155

 1. Uitgestelde keus experimenten 158

John Wheelers gedachte-experimenten   158

Uitgestelde keus experiment met koude atomen   161

Het kwantumwisser experiment  173

Conclusies uitgestelde keus experimenten   187

Een Chinese kwantumradar  192

 1. Informatie, Communicatie, Entropie 194

Informatie   194

Communicatie tussen Bob en Alice   194

Entropie, orde en wanorde. Tijd en ruimte.  196

 1. Het dubieuze bestaan van het foton 202

Bestaan fotonen eigenlijk wel?   202

Energiebehoud en fotonen   203

Reïficatie van het abstracte foton   206

 1. Retrocausaliteit in de fysieke realiteit 207

Voorspellingen   207

Experimenten over voorgevoelens  208

De kwantumgolf en de tijd   210

 1. Kwantumbiologie 212

Kwantumtunnels  212

Kwantumbiologie is respectabel geworden   214

Adem in, adem uit  215

Een bladgroen kwantumcomputer  216

Over coherentie en decoherentie   218

Enzymen, magnetoreceptie door het roodborstje en andere biologische kwantumverschijnselen   221

Adaptieve mutatie. Eerherstel voor Lamarck?   226

Casey Blood: Er is geen kwantumcollaps  227

Informatie, entropie, leven en bewustzijn   229

 1. Een mogelijk model. Descartes en de illusie van de wereld. 231

De Cartesiaanse Dualiteit  232

Het Cartesiaans theater  234

Fantoomledematen, illusoir of echt?   236

Het kwantum als fantoom    236

Modellen van het bewustzijn en werkelijkheid   238

Het kosmisch bewustzijn   243

Alle kwantumparadoxen verdwijnen   245

De illusie van tijd en afstand   247

In goed gezelschap   249

 1. Falsifieerbaarheid van het bewustzijnsmodel 254

Het kwantum-Zeno effect  255

Aangepaste kwantumwisser  257

Synchrotron-soleil experiment met zuurstofmoleculen   259

Aantonen van bewustzijn bij dieren en planten   259

Kwantumcomputers en bewustzijn   260

 1. Het bewandelde pad 264

Nawoord  268

Appendices  270

A: Waarnemers in de fysica   270

B: Sneller dan licht communicatie met de kwantumwisser  271

C: Golven, fasen en frequentie   273

D: Velden en lokaliteit  274

E: Veel gestelde vragen   275

F: Aanbevolen boeken en Dvd’s  282

G: Internet  287

H: YouTube 10 minuten cursussen Kwantumfysica   288

I: Verklarende woordenlijst  288